Search form

Matthew 20:26-28

26-28Aime aibaba ingucne ngengele hewacka monic mibenang fadaicte, miyac. Ngicte Madec ye ngic-ngigac yengi kwelec kwecnoningte mi wawec, miyac. Yedi yengele kwelec kwelu ngic-ngigac homacne bikickacni fuli bacebalu gagaine hegilenale wawec. Ingucnehac ngengelacni ngic monicti feicne ganogale ngagelu, ye hewacnginang kwelec kwekwengineng gadaic. Aime ngengele hewackacni monicti molic-molic ainogale ngagelubac, ye hewacnginang bole-madec ingucne gadaic.”

Donge-pisic bamadicepawec

Mrk 10:46-52; Luk 18:35-43

29Yesu nga mic-tengtengfocine yenge Yeriko taon hegilelu hikebong ngic-ngigac habu sugucnebenangti balaibecebaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index