Search form

Matthew 20:30

30Aime yefe mecina donge-pisic ngic yaeckangti ngiyeiboc. Ngiyeboc ngic-ngigac yengi miibong, “Yesu kwesilu hikegac.”

Inguc mibong yeke i ngagelu aukwelu yanguc miiboc, “Sugucne, Dawidile fikesaweckacni, ga nokele kwelegone sowalena.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index