Search form

Matthew 21

Donggi feina ngiyewec

Mrk 11:1-11; Luk 19:28-40; Yoh 12:12-19

1Yesu nga mic-tengtengfocine yenge hikelu Yerusalem bangkalelu Betfage mac-himongka Oliwa kupic ngiyewec, iwa hike sulumelu Yesudi mic-tengtengkecine yaeckang yanguc milu salecepawec, 2“Ngeke dondonne hikelu mac-aling yefe molic-molicka ngiyegac, iwa donggi monic biyachac witickeicne nganidabiyecte. Ye madecineholec witickeicne domagac. Ngeke hikelu donggi yogo lukelu nala balu kwesinic. 3Aime ngeke inguc aiyebocka ngic monicti nganicngepalu uwangetedaictewa, ngeke yanguc edodabiyec, ‘Sugucnedi donggi yekeholec bole banogale migac.’ Inguc miboc ye donggi nenggac-madec hegilecepame ngekeholec kwesidabiyecte.”

4Siduc mimidi yowa monic yanguc miwec, i noine ainale inguc fikewec, yedi yowa yanguc miwec,

5“Ga Sion adu-madecfocine+ yanguc edocebac, ‘Nganining, ngictaungineng welegac. Ye donggiwa welegac, ye donggi madecinele feiwa ngiyegac ailu ye wacine mikac ingucne welegac.’ ” (Sekariya 9:9)

6Aime mic-tengteng yeke hikelu Yesudi edocepawec, i hocne aiiboc. 7Inguc ailu donggi madecineholec bacepalu kwesi ngakpinginec dalicne hemoctolu donggi nenggac-madec yekele feinginac lumackeiboc. Lumackeboc Yesu ye yogolec feiwa ngiyewec. 8Ngiyeme ngic-ngigac habutowa domaibong, yenge ngakpingineng dalicne hemoctolu yefewa lumackeibong, nga gocne yenge yoc mangine hekengngineholec welockelu yefewa lumackeibong. 9Aime ngic-ngigac habutowadi molic-molic nga lobe aicnolu mengockelu hikeibong, yengi wackelu yanguc miibong,

“Asec Dawidile fikesaweckacni, Ngic Sugucnele wacka welegac, ye yambungineholec asec. Wilini honocmengka wacine feicne mitengkening.” (Miti gee 118:26)

10Yesu ye Yerusalem feme taonka ngic-ngigac sasawa yenge kwatackelu lec-welec ailu yanguc miibong, “Yogo madi?”

11Inguc mibong ngic-ngigac habutowa yengi edocebalu yanguc miibong, “Yogo Yesu, siduc mimi hocne ye Galili prowins iwa Nasaret taon fagac iwacni.”

Lanac-ganac ailu gabong yebicebawec

Mrk 11:15-19; Luk 19:45-48; Yoh 2:13-22

12Aime Yesu ye Wapongte Ibu-kulucte oda kwelina felu nganime ngic-ngigac yenge wiyac lanac-ganac ailu gaebongka, iwacni yebicebawec. Ye ngic moneng lanac-ganac aiibong, yengele tebo bafaliyewec, ailu tudiling nango saleibong yengele mac ngiye-ngiyengineng inguchac bafaliyelu 13yanguc edocebawec, “Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Na Ibu-kulucne yagodi mimilocte mac, wacine inguc wackenoga.’ (Yesaiya 56:7)

Aime ngengibac i bafaliyebong,

‘Hise-baba ngic yengele sangke-sangke mac aigac.’ ” (Yeremaya 7:11)

14Aime Ibu-kulucte oda sugucne kwelina ngic donge-pisic ailu hige-sowac yenge yela kwesibong yedi bamadicebawec. 15Ye pasi tapiliineholec inguc bawec aime adu-madec yenge Ibu-kuluc kwelina wackelu yanguc miibong, “Asec, Dawidile fikesaweckacni.”

Inguc wackebong depec-baba ngic micne nga Mosesle yefe-yowale wewedu ngic yenge i nganilu aalic ngagelu 16Yesula lelu yanguc miibong, “Yenge yowa migaing, yogo ngagegic, me?”

Inguc mibong yedi yanguc miwec, “Ngagegabac, ailu ngenge yowa i hocne wafe-ngagec mi aicaigaing, me? Yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Ga adu-madec kpisicne nga kogoc amuckacni gagaing bole-yowa yeleng yengi gale wac sugucne mitengkedaingte.’ ” (Miti gee 8:2)

17Inguc milu yenge hegilecebalu taon hegilelu Betani himongka hikelu debocka iwa gawec.

Fik yoc yowa edowec

Mrk 11:12-14; 11:20-24

18Aime Yesu ye ubiyacte Yerusalem taonka hikenale hefaliye hikelu nosingte homalu 19yefe mecina donge hilalu fik yoc monic nganiwec. Nganilu ngageme noineholec ingucne aime fungina lelu nganime hekengngine sugu aime, yoc i yanguc edowec, “Yoc, ga noine hatacmac mi aidamec.” Inguc mime fik yoc iwahac homanale ululuwewec.

20Ululuweme mic-tengtengfocine yengi yogo nganilu kwatackelu uwacnoibong, “Fik yoc i wenuc ailu biyacbenang ululuwegac?”

21Inguc milu uwacnobong Yesudi yanguc edocebawec, “Foinac, ngenge ngage-ngagesingnginengkolec galu ngageboc mi aidaingtewa yocka pasi bagabac, pasi i nalic badaingte, yogo noinebenang edocngebagabac. Ailu i sugu miyac, ngenge kupic yagolec inguchac yanguc nalic midaingte, ‘Kupic, ga baickelu geuctiyac kiwecka haunong.’ Ngenge inguc edobong, kupic ye inguc hocne aidaicte.- 22Ailu ngenge wiyac monicte ngagesingkelu mimilocnginang lolu uwadaingte, ngenge yogo sasawa badaingte.”-

Yesule bole-hibi

Mrk 11:27-33; Luk 20:1-8

23Yesu ye inguc milu taonka hikelu Ibu-kulucka felu wewedu bole bame depec-baba ngic micnefocngineng nga Yuda ngic micnefocngineng, yengi kwesilu yanguc uwacnoibong, “Ga oma tapiliwa bole i bagamec ailu madi bole-yowa yogo gelewec?”

24Inguc uwacnobong yedi yowangineng bafaliyelu yanguc edocebawec, “Na ngenge wiyac monicte inguchac uwangelebe ngenge ameine edocnudaingtewa, na bolenele fungine ingucnehac edocngebadacte. 25Yohane misa-lowacti bole balu gawec, yogo wenuwacni, i honocmengkacni me ngickacni?”

Mime yenge yengilangkac mingagec ailu miibong, “Nongileng wenuc midabelengte? ‘I honocmengkacni,’ inguc midabelengtewa ye yanguc uwanoledaicte, ‘Inguc ngagelu ngenge omale ye mi ngagesingkeibong?’ 26Me ‘i ngickacni,’ inguc midabelengtewa ngic-ngigac sasawa yenge Yohane ye siduc mimi i ngagegaing, yogo minogale yengele hangocnubadaic.”-

27Yenge inguc mingagec ailu Yesu yanguc edoibong, “I nonge mi ngagegabeleng.”

Inguc mibong Yesu ye inguchac miwec, “Inguc migaingte, na inguchac male tapiliwa bole bacaigabac, i mi edocngebadacte.”

Madec yaeckangte nangeng yowa

28Milu taockelu depec-baba ngic micnefocngineng nga Yuda ngic micnefocngineng yowa yanguc milu edocebawec, “Ngagegaing, Ngic monic ye madeckecine yaeckang aime ye molic-molic madecinela hikelu yanguc edodaicte, ‘Madecne, ga yakumac waing bolewa hikelu bole badamec.’

29“Inguc edome madecinedi bafaliyelu yanguc midaicte, ‘Na takicnugac.’ Inguc midaicte, ailu hatacmac kweleine hefaliyeme bolewa hikedaicte.

30“Aime mamac ye hikelu madecine kpisicne ye inguchac edome madecine kpisicnedi midaicte, ‘Mamac, na nalic hikedacte.’ Inguc milu gacgu kpaoma ailu bolewa monic mi hikedaicte.

31“Ilec ngenge wenuc ngagegaing, madec yekelacni madi mamacinele angac balaibelu boleine badaicte?”

Micnenginengti inguc uwayeleme miibong, “Molic-molic madecine yedi.”

Mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Foinac, takes-baba ngic nga yefe-ngigac yengi molickengelelu Wapongte ngani-damongka fedaingte. 32Yohane ye yefe dondonne balaibelu ngengela kwesime ngengi ye mi ngagesingkeibong. Aime takes-baba ngic nga yefe-ngigac yengi ye ngagesingkeibong. Ngengebac i nganiibong ailu sifu kwelengineng mi hefaliyeibong ailu mi ngagesingkeibong.”-

Waing bolele damong sowacne

Mrk 12:1-12; Luk 20:9-19

33“Na nangeng yowa monic holelu mibe ngagening, Ngic monic mac-himongngineholec ye waing bole monic duwelu oda hefedaicte. Hefelu long yogo posa lapanewa waingte tongtong ingucne faliwec. Falilu damong yengele donge hila-hilale mac-dale monic badaicte. Inguc bame motome waing bole damongkeningte ngic bafuwacebalu yengeholec yowa milu hefedaicte. Ailu yeicnebac himong dalicka hikedaicte.- 34Hikeme noine babale dameng kwesime ye kwelec kwekwefocine salecebame bole-damong yengela waing noine banogale hikedaingte.

35“Hikebong bole-damong yengi waing fileinele kwelec kwekwefocine bacebalu monic wepatangkelu monic wehomadaingte, nga monic posadi holedaingte. 36Inguc aibong bole fileinedi kwelec kwekwe gocne homacne hatacmac salecebame hikebong damong yengi aibaba ingucnehac aiyeledaingte. 37Aime ilec lobeinabac, bole fileinedi yanguc ngagelu yeicne madecine saledaicte, ‘Yenge madecnebac nalic alang bacnodaingte.’

38“Inguc milu saleme hikeme bole-damong yengi madecine nganilu yanguc mingagec aidaingte, ‘Yedi gacgu bole yago bame yeicne bingec aidaicte, ilec ye wehomalu himongngine nga mole-damocine sasawa baebengka nongileng bingec aidaic.’- 39Inguc milu fuluckelu wikebong oda lobeina haume balu wehomadaingte.-

40“Aime bole fileine ye hatacmac kwesilu bole damongkeibong yenge wenuc aiyeledaicte?”

41Inguc mime depec-baba ngic micnefocngineng nga Yuda ngic micnefocngineng, yengi miibong, “Bole fileine ye kwesilu damong sowacne basowalecebalu wehomacebalu waing bole yogo damong gocne yengele molewa lodaicte. Lome yengi bole i damongkelu noine baba damengka fileine noine lacnodaingte.”

42Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Wapongte hibiwa yowa yanguc kwelengkeicne fagac,

‘Mac-baba ngic yenge posa monic sowacne milu wikeibong. Aime posa yogodi macte posa-bosing sanangne ailu domadaicte. Sugucne yeuctihac pasi i bame ngicti ngani-angac aidabelengte.’ (Miti gee 118:22-23)

Ngenge hibi yogo wafe-ngagec mi aicaigaing, me?-

43“Ilec ailu edocngebabe ngagening, Wapongti ngani-damong ngengelacni baickelu aling monic yeledaicte. Aime yenge ngani-damongte bole balu noine bafuwadaingte. 44Aime ngic monic ye posa yogolec feiwa wawedaicte, ye socine lokeyackedaicte. Nga posa yogodi monicte feiwa wawedaicte, i fasosockeme kapuc kwedaicte.”

45Aime Yesu ye nangeng yowa miwec, yogo depec-baba ngic micne nga Farisaio yengele miwec, i biyac ngage-motoibong. 46Yenge inguc ngagelu Yesu banogale aiibong. Aime ngic-ngigac yengi ye Wapongte siduc mimi miibongte hangocebame aibibiyelu hegileibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index