Search form

Matthew 21:15

15Ye pasi tapiliineholec inguc bawec aime adu-madec yenge Ibu-kuluc kwelina wackelu yanguc miibong, “Asec, Dawidile fikesaweckacni.”

Inguc wackebong depec-baba ngic micne nga Mosesle yefe-yowale wewedu ngic yenge i nganilu aalic ngagelu

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index