Search form

Matthew 21:20

20Ululuweme mic-tengtengfocine yengi yogo nganilu kwatackelu uwacnoibong, “Fik yoc i wenuc ailu biyacbenang ululuwegac?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index