Search form

Matthew 21:25

25Yohane misa-lowacti bole balu gawec, yogo wenuwacni, i honocmengkacni me ngickacni?”

Mime yenge yengilangkac mingagec ailu miibong, “Nongileng wenuc midabelengte? ‘I honocmengkacni,’ inguc midabelengtewa ye yanguc uwanoledaicte, ‘Inguc ngagelu ngenge omale ye mi ngagesingkeibong?’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index