Search form

Matthew 21:31

31“Ilec ngenge wenuc ngagegaing, madec yekelacni madi mamacinele angac balaibelu boleine badaicte?”

Micnenginengti inguc uwayeleme miibong, “Molic-molic madecine yedi.”

Mibong Yesudi yanguc edocebawec, “Foinac, takes-baba ngic nga yefe-ngigac yengi molickengelelu Wapongte ngani-damongka fedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index