Search form

Matthew 21:32

32Yohane ye yefe dondonne balaibelu ngengela kwesime ngengi ye mi ngagesingkeibong. Aime takes-baba ngic nga yefe-ngigac yengi ye ngagesingkeibong. Ngengebac i nganiibong ailu sifu kwelengineng mi hefaliyeibong ailu mi ngagesingkeibong.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index