Search form

Matthew 21:33

Waing bolele damong sowacne

Mrk 12:1-12; Luk 20:9-19

33“Na nangeng yowa monic holelu mibe ngagening, Ngic monic mac-himongngineholec ye waing bole monic duwelu oda hefedaicte. Hefelu long yogo posa lapanewa waingte tongtong ingucne faliwec. Falilu damong yengele donge hila-hilale mac-dale monic badaicte. Inguc bame motome waing bole damongkeningte ngic bafuwacebalu yengeholec yowa milu hefedaicte. Ailu yeicnebac himong dalicka hikedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index