Search form

Matthew 21:37

37Aime ilec lobeinabac, bole fileinedi yanguc ngagelu yeicne madecine saledaicte, ‘Yenge madecnebac nalic alang bacnodaingte.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index