Search form

Matthew 21:41

41Inguc mime depec-baba ngic micnefocngineng nga Yuda ngic micnefocngineng, yengi miibong, “Bole fileine ye kwesilu damong sowacne basowalecebalu wehomacebalu waing bole yogo damong gocne yengele molewa lodaicte. Lome yengi bole i damongkelu noine baba damengka fileine noine lacnodaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index