Search form

Matthew 21:7

7Inguc ailu donggi madecineholec bacepalu kwesi ngakpinginec dalicne hemoctolu donggi nenggac-madec yekele feinginac lumackeiboc. Lumackeboc Yesu ye yogolec feiwa ngiyewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index