Search form

Matthew 21:8

8Ngiyeme ngic-ngigac habutowa domaibong, yenge ngakpingineng dalicne hemoctolu yefewa lumackeibong, nga gocne yenge yoc mangine hekengngineholec welockelu yefewa lumackeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index