Search form

Matthew 22

Ngictau madecinele baba-tumang

Luk 14:16-24

1Yesudi nangeng yowa monic taockelu holelu yanguc edocebawec, 2“Honocmengte ngani-damong i ngictau monic ingucne, ye madecinele baba-tumang damengka nosing sugucne lobelu bamockedaicte. 3Ailu ngictau ye kwelec kwekwefocine salecebame yenge ngic-ngigac baba-tumangte ailu molic-molic biyachac wacebawec, yogo yengi kwesiningte kwelec salecebame hikedaingte. Hikebong ngic-ngigac yenge takicebame hegiledaingte.

4“Hegilebong ngictau ye kwelec kwekwefocine gocne hatacmac yanguc milu salecebadaicte, ‘Ngenge biyac hikelu ngic nganicebalu edocebaning, “Ngagegaing, bulumakane ngicne ailu sic helocineholec i biyac welobec ailu nosing sugucne bamockegabac. Na wiyac sasawane biyac bamockegabac, ilec ailu ngenge biyac kwesining.” ’

5“Inguc mime hikelu edocebabong, yenge yowa i hatacmac hikeme ngagelu takicebame hegilelu lec-welec aidaingte. Monic ye boleina hikedaicte, nga monic ye moneng-mafa boleina hikedaicte. 6Nga ngic-ngigac nebocine yenge ngictaule kwelec kwekwefocine ngaba aiyelelu wehomacebadaingte.- 7Inguc aibong ngictau ye i ngagelu aalickeme hudu-baba ngicfocine salecebame hikelu ngic yogo wehomacebalu taonngineng hifaebong lobedaicte.

8“Ailu kwelec kwekwefocine yanguc edocebadaicte, ‘Baba-tumangte nosing yogo biyac bamockeicne, nga ngic wacebaicne yenge aling sowacne ingucnedi nala kwesidaingtesoc mi aigac. 9Ilec ngenge yefe sosocka hike domalu ngic-ngigac nganicebalu yenge edocebabong baba-tumangte macka kwesidaing.’ 10Inguc mime kwelec kwekwe ngic yenge yefewa hikelu ngic madicne nga sowacne nganicebalu yenge momoc mengocebalu kwesibong baba-tumangte nosing-mac i wakedaingte.

11“Aime ngic-ngigac yenge kwesilu ngiyebong ngictaudi nganicebanale welelu ngic monic nganime baba-tumangte ngakpi mi holelu ngiyedaicte, 12ye nganilu yanguc edodaicte, ‘Agone, ga wenuc baba-tumangte ngakpi mi holelu ofe-ngiyegic?’

“Inguc mime ngic ye yowaine mikac waickelu ngiyeme 13ngictaudi kwelec kwekwefocine yengele yanguc midaicte, ‘Ngenge hige-moleine dodockelu lobeina kundungka wikebong hauna. Iwa haulu hiyalu micine hisalangkelu gadaicte.’-

14“Ngic-ngigac wacebaicne, yenge homacne, nga bawosaecebaicne, yengibac efecnemac.”

Takesle uwacnoibong

Mrk 12:13-17; Luk 20:20-26

15Aime Farisaio yenge hikelu yowa wenuc milu Yesu kwesackebeng yowa gocne lilome banang milu ilec mingagec aiibong.-16Inguc ailu mic-tengtengfocngineng nga Herodele aling yenge Yesula salecebabong hikelu yanguc miibong, “Wewedu, ga yowa noine milu gagic, yogo ngagegabeleng. Ailu Wapongte yefe dondonna ngic-ngigac edocebalu weduyelelu gagic. Ailu ngic monicte sugu angac mi ngagecaigic, feicne waicne sockahac aiyelecaigic. 17Ilec wenuc ngagegic, ngage-ngage weni yogodi nalic aigac, nonge takes ngictau Sisa nalic lacnodabelengte me miyac?”

18Inguc mibong Yesu ye ngabawa-silic miibong, i biyac ngagelu yanguc edocebawec, “Kwesac-ngic, ngenge omale lokwesacka locnugaing? 19Ngenge takes locaigaing, iwacni moneng monic bawelebong nganibe.” Inguc mime yenge moneng monic balelu edaliibong. 20Edalibong ye yogo nganilu yanguc uwayelewec, “Iluc nga hibi yago male?”

21Mime yengi miibong, “Yogo Sisale.”

Inguc miibong yedi yanguc edocebawec, “Ilec ngenge Sisale wiyac yogo Sisa yeicne lacnodaing, nga Wapongte wiyac i Wapong sugu lacnodaing.”-

22Inguc mime yenge kwatackelu hegilelu hikeibong.

Homackacni fangke-fangke

Mrk 12:18-27; Luk 20:27-40

23Sadyusi aling yenge homackacni fangke-fangkele yefe i monic mi fagac, inguc micaigaing, yengelacni ngic gocnedi hadeng iwahac Yesula kwesilu yanguc uwacnoibong,-24“Wewedu, Mosesdi yanguc miwec,

‘Ngic monicti ngigac badaicte ailu ye gboliine mikac gacgu homame gbainedi haeinele hosec balu gboli kwefickeme haele wac-bingec bafangkelu gadaicte.’ (Yefe-yowa25:5-6)

25Hae-gba 7 yenge nongeholec gaibong, yengelacni haengineng molic-molicti ngigac balu gboliine mikac moc gacgu homame gbainedi yele hosec hatac bawec. 26Bame ingucnehac homame gbaine yogo nga yele bagewa gbafocine 5 gaibong, yengela aibaba ingucnehac fikeme yenge sasawadi homayackeibong. 27Homayackebong ngigac ye inguchac gacgu homawec. 28Aime ngic 7 yenge sasawadi ngigac yele ngawefocine aiibong. Aime homackacni fangke-fangke damengka ngigac yogo ye male ngigacbenang aidaicte?”

29Inguc mibong Yesudi bafaliyelu yanguc edocebawec, “Ngenge Wapongte hibiwa nga Wapongte tapili mi ngage-motogaingte yowa mibong sifuwegac. 30Fangke-fangke damengka ngic-ngigac yenge ngawe-ngigac hatacmac mi aidaingte, ailu mamac monicti yanguc mi midaicte, ‘Na adune ngic lacnodacte.’ Dameng iwa ngic-ngigac yengebac honocmengte angelo yenge ingucne aidaingte. 31Aime homackacni fangke-fangkele milu Wapongti yanguc biyachac Mosesle yefe-yowawa edowec,

32‘Na Abraham nga Aisak ailu Yakobo, yengele Wapong gagabachac.’ (Wahikeicne 3:6)

Ngenge yowa yogo wafe-ngagec mi aicaigaing, me? Ailu ye ngic homaicne yengele Wapong miyac. Ye ngic gbolicne gagaing, yengele Wapong.”-

33Aime ngic-ngigac habutowa yenge yowa weduyelewec, ilec kwatackeibong.

Wapongte ung-yowa

Mrk 12:28-31; Luk 10:25-28

34Aime Farisaio yenge yowa yanguc ngageibong, “Yesudi Sadyusi yengele yowa bafaliyeme yowangineng mikac aime moc domaibong.”

Yenge yowa i ngagelu kpaduckelu domaibong. 35Domabong yengileng hewackacni Wapongte yefele ngage-ngage ngic monicti Yesu lokwesacka lolu yanguc uwacnowec, 36“Wewedu, yefe-yowale kwelina ung-yowa weni yogodi feicnebenang aigac?”

37Inguc uwacnome yanguc edowec,

“‘Ga kwelegone nga ilucgone ailu ngage-ngagegone bucbuchac Sugucne Waponggonele angac ngagelu gadamec.’ (Yefe-yowa 6:4-5)

38Yogodi ung-yowale molic-molic yowa nga yowa sugucne aigac. 39Aime monic yanguc fagac,

‘Ga geicne aigelecaigac, silicine ingucnehac gaholec emegona gagaing, yengele kwelegonedi angac ngageyeledamec.’- (Depec-babale bole 19:18)

40Yefe-yowale hibi nga siduc yowale hibi sasawa yengele fungine, ung-yowa yaeckang yago yeki aigaic.”-

Yesudi Mesiale uwayelewec

Mrk 12:35-37; Luk 20:41-44

41Aime Farisaio yenge kpaduckelu ngiyeebongka Yesudi yanguc uwayelewec, 42“Ngenge Mesiale fungine wenuc ngagegaing, ye male fikesaweckacni?”

Uwayeleme bafaliyelu yanguc edoibong, “Ye Dawidile fikesaweckacni.”-

43Inguc mibong Yesudi yanguc miwec, “Inguc aime Tili Asudi wenucte Dawidile micka yowa lome Mesiale miwec, ‘Nale Sugucne,’ milu yanguc miwec,

44‘Sugucnedi nale Sugucne+ edowec, “Ga folenapec ngiyeengka ngabafocgone higegonele bagewa locebabe gadaingte.” ’ (Miti gee 110:1)

Inguc miwec.- 45Ailu Dawidi yeuctihac Mesiale wac yanguc wackewec, ‘Nale Sugucne.’ Aime Mesia ye wenucka Dawidile fikesaweckacni aigac? Ye Dawidile Sugucne.” 46Inguc mime yenge Yesule yowa ameine bafaliyenogale aibibiyeibong. Aime gaibong, dameng iwa yele hangocebame monicti hatacmac mi uwacnowec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index