Search form

Matthew 22:10

10Inguc mime kwelec kwekwe ngic yenge yefewa hikelu ngic madicne nga sowacne nganicebalu yenge momoc mengocebalu kwesibong baba-tumangte nosing-mac i wakedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index