Search form

Matthew 22:11

11“Aime ngic-ngigac yenge kwesilu ngiyebong ngictaudi nganicebanale welelu ngic monic nganime baba-tumangte ngakpi mi holelu ngiyedaicte,

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index