Search form

Matthew 22:12

12ye nganilu yanguc edodaicte, ‘Agone, ga wenuc baba-tumangte ngakpi mi holelu ofe-ngiyegic?’

“Inguc mime ngic ye yowaine mikac waickelu ngiyeme

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index