Search form

Matthew 22:16

16Inguc ailu mic-tengtengfocngineng nga Herodele aling yenge Yesula salecebabong hikelu yanguc miibong, “Wewedu, ga yowa noine milu gagic, yogo ngagegabeleng. Ailu Wapongte yefe dondonna ngic-ngigac edocebalu weduyelelu gagic. Ailu ngic monicte sugu angac mi ngagecaigic, feicne waicne sockahac aiyelecaigic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index