Search form

Matthew 22:3

3Ailu ngictau ye kwelec kwekwefocine salecebame yenge ngic-ngigac baba-tumangte ailu molic-molic biyachac wacebawec, yogo yengi kwesiningte kwelec salecebame hikedaingte. Hikebong ngic-ngigac yenge takicebame hegiledaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index