Search form

Matthew 22:4

4“Hegilebong ngictau ye kwelec kwekwefocine gocne hatacmac yanguc milu salecebadaicte, ‘Ngenge biyac hikelu ngic nganicebalu edocebaning, “Ngagegaing, bulumakane ngicne ailu sic helocineholec i biyac welobec ailu nosing sugucne bamockegabac. Na wiyac sasawane biyac bamockegabac, ilec ailu ngenge biyac kwesining.” ’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index