Search form

Matthew 22:6

6Nga ngic-ngigac nebocine yenge ngictaule kwelec kwekwefocine ngaba aiyelelu wehomacebadaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index