Search form

Matthew 22:7

7Inguc aibong ngictau ye i ngagelu aalickeme hudu-baba ngicfocine salecebame hikelu ngic yogo wehomacebalu taonngineng hifaebong lobedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index