Search form

Matthew 22:9

9Ilec ngenge yefe sosocka hike domalu ngic-ngigac nganicebalu yenge edocebabong baba-tumangte macka kwesidaing.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index