Search form

Matthew 23:10

10Aime sugucnenonggeng Mesia moniyangti sugu gagacte ailu ngic monicti ‘Sugucnene,’ inguc mi wacngebadaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index