Search form

Matthew 23:13

Aibaba sowacnele edocebawec

Mrk 12:40; Luk 11:39-52; 20:47

13“Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, ngenge honocmengte ngani-damongte nu yogo habu yengele dongewa holecaigaing. Ngenge iwa fenogale lilocaigaing, aime habu yengi fenogale aiyebongka aka inguchac holeyelecaigaing. Mee, ngenge kwesac-aibabangineng ingucne bagagaingte, ngenge ngagelu medecngebadaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index