Search form

Matthew 23:14

14[Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, mee, ngenge ngagelu medecngebadaic. Ngenge ngigac-hosec yengele macngineng ewalicebabong moc gagaing. Ailu ngic-ngigac yengi ngage-madickengeleningte ngenge mimiloc dalicnehac milockecaigaing. Ngenge kwesac-aibaba ingucne aicaigabiyengte ameine umacnehac ngeledaicte.]

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index