Search form

Matthew 23:15

15“Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, ngenge ngic moniyang sugu mic-heloc yowa aicnoningte himongne himongne nga kiwec falockelu hikecaigaing. Aime ye ngengela wele taockeme baefewebong, ye ngengileng ingucne dac-sanangte adu-madec ailu ngenge ewalicngebalu haudaicte. Kwesac-aibabangineng ingucne bagagaingte, mee, ngenge ngagelu medecngebadaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index