Search form

Matthew 23:16

16“Yefe baba ngic yenge donge-pisic aigaing, ngenge yenge ingucne. Ngenge yowangineng mibong sanangkenale yanguc micaigaing, ‘Ngic monicti Wapongte Ibu-kuluc wackecaigac, i yowa kpisicne micaigaing. Nga monicti Ibu-kuluc kwelina wiyac goldi baicne ngiyegac, i wackecaigac, ilec ye yowaine nalic mi hegiledaicte.’ Inguc micaigaing, mee, ngenge ngagelu medecngebadaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index