Search form

Matthew 23:23

23“Mee, Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, ngenge ngagelu medecngebadaic. Ngenge kwesac-aibabangineng ingucne aicaigaing. Ngenge yefe-yowa feicne hegilelu yefe-yowa kpisicne sugu balaibecaigaing. Ngenge lomboc nga gime ailu mendangngineng sasawa yogowacni 10kacni moniyang botoc balu Wapong lacnocaigaing, yogo yefe-yowa kpisicne aicaigaing. Ailu aibaba dondonne nga kwele-sowac ailu ngage-ngagesingngineng bucbuchac balu gaga, yogobac kpaoma ailu hegilegaing. Ngenge aibabangineng madicne i nalic balaibegabiyeng, ailu tofaine migabac, yogo inguchac mi hegiledaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index