Search form

Matthew 23:24

24Ngenge ngic-ngigac yefe edalicebaningte bole yogo bacaigaing, ngenge donge-pisic ingucne aicaigaing. Aime hulungnginang gisic hakic kpisicne, yogobac nganilu baickecaigaing, nga kamelbac hulungka fame mi nganilu gbokecaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index