Search form

Matthew 23:25

25“Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, ngenge kwesac-aibabangineng yangucne balu gagaingte, mee, ngenge ngagelu medecngebadaic. Ngenge pele nga kapngineng lobine sugu suwecaigaing nga ngengileng kwelengineng kwelina donge-heloc nga bonec nono homacne fagac, i ngengung mi damongkecaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index