Search form

Matthew 23:27

27“Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, ngenge kwesac-ngic! Mee, ngenge ngagelu medecngebadaic. Ngenge yanguc ngagegaing, dongesi yogo homaicne wonongkolec aime luwedi wakeicne fagac, i hibineholec ainale ngenge dongesi penti lowacnocaigaing. Aime ngenge kwelenginang nga socnginang silicngineng ingucne ailu gagaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index