Search form

Matthew 23:28

28Ngenge socnginengti ngic haicka dondonne ingucne aigac. Nga kwelenginang, ibac kwesacti wakeyackeicne ailu kwesac-aibabangineng ingucne balu gagaingte ngenge yefe-yowa wecaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index