Search form

Matthew 23:29

Ameine banoga

29“Mosesle yefe-yowale wewedu ngic nga Farisaio, ngenge soc-baba ailu kwesac-aibabangineng bagagaingte, mee, ngenge ngagelu medecngebadaic. Ngenge Wapongte siduc mimi yengele dongesiwa simengngineng bayelelu ngic dondonne yengele simeng hibineholec ainale hatacmac hole-gboliyelu bamadickecaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index