Search form

Matthew 23:3

3Ilec yengi yowa edocngebagaing, ngenge yogo sasawa ngagelu balaibedaing. Aime yenge aibaba aicaigaing i, ngenge silic ingucnehac mi aidaing. Yenge yowa edocngebacaigaing, i yengileng mi balaibecaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index