Search form

Matthew 23:31

31Ngenge ingucne bagalu funginengineng mibong yegengkegac, ‘Ngic Wapongte siduc mimi wehomacebaibong, nongileng ngic i yengele madecfocngineng.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index