Search form

Matthew 23:34

34Nani Wapongte siduc mimi nga ngage-ngage ngic ailu Wapongte yefe-yowale wewedu ngic salecebabe kwesidaingte. Aime ngenge galu yengelacni gocne wehomacebadaingte, nga gocne malicpongka wecebadaingte, ailu gocne kpakpaduc macnginang hududi wecebalu ngaba aiyelelu taon monickacni yebicebabong monicka hikedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index