Search form

Matthew 23:5

5“Yenge ngicti aibabangineng sasawa nganicebaningte Wapongte yowa gocne kwelengkelu katapa gogocnginang lobong haume meinginang me molenginang bayegengkelu hefecaigaing. Ailu ngakpingineng dalicne dalimungineholec, aibaba yogo sugucnebenang ailu gaibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index