Search form

Matthew 24:10

10Nga ngic-ngigac homacne yenge ngage-sowac ailu hegilecnulu yengungtihac agofocngineng ngaba yengele molewa locebadaingte, ailu kweledi wicebadaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index