Search form

Matthew 24:12

12Aibaba sowacne yogo suguledaicte, aime ngic-ngigac homacne yenge kwele-angacka agofocngineng yengele angac ngagelu gagale aibaba i miyac aidaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index