Search form

Matthew 24:15

Wiyac sowacnebenang fikedaicte

Mrk 13:14-23; Luk 21:20-24

15“Siduc mimi Danieldi yowa monic esecnebenang miwec, yogo wiyac monic sowacnebenang aigac, idi ngiyelu mac-bala ingucne aidaicte. Wiyac sowacne yogodi Ibu-kuluc kweline gbagbacne iwa domalu Ibu-kuluc basowaleme ngenge nganidaingte. Ngic monic ye yowa yago wafelu ngage-motodaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index