Search form

Matthew 24:17

17Ailu monic ye mac feina domadaicte, ye wiyac monic banogale mac kwelina mi walu fedaic, ye moc hikedaic.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index