Search form

Matthew 24:21

21Dameng iwa doic sugucnebenang fikedaicte. Doic ingucne himong molickelu fikeweckacni ofegacgu yanguctiyac monic mi fikewec, ailu lobewa inguchac hatacmac mi fikedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index