Search form

Matthew 24:26

26“Ngic-ngigac gocne yengi yanguc midaingte, ‘Nganining, ye himong kisiwa gagac.’ Inguc mibong ngenge iwa mi hikedaing. Me yanguc midaingte, ‘Ye mac kweline kpisicne yawa ngiyegac.’ Inguc mibong ngenge yogo mi ngagesingkedaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index