Search form

Matthew 24:30

30“Dameng iwa Ngicte Madecte kwesi-kwesi-damengte sowi sawa hewacka fikeme himongne himongne ngic-ngigac sasawa yenge yogo nganilu hisonggong aidaingte. Inguc aibong Ngicte Madec ye honocmengte kaguwa kwelina tapili nga hibi-angoctowaineholecti kwesime nganidaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index