Search form

Matthew 24:32

Fik yoc nganilu ngage-ngage banoga

Mrk 13:28-31; Luk 21:29-33

32“Fik yocti fungine edocngebalu wedungeleme ngenge yogo ngagedaing. Ye mang geleng-gelengina hekengngine gbolicne siyeckelu foseme ngic-ngigac ngenge yanguc ngagecaigaing, dameng madicne aigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index