Search form

Matthew 24:39

39Feme yenge mi ngagelu gaebongka mac kweme tunggbaungti kwesilu bacebayackewec. Ngicte Madecte kwesi-kwesi damengka aibaba ingucnehac fikedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index