Search form

Matthew 24:47

47Foinac, ye sugucneinedi wiyacine sasawa damongkenale micnodaicte. Ilec ailu ngenge silicine ilecsoc gadabiyeng.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index