Search form

Matthew 24:49

49Inguc milu kwelec kwekwe ngic ye agofocine wecebalu ngic yengeholec misa sanangne nodaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index