Search form

Matthew 24:5

5I yangucte, ngic homacne yengi kwesilu nale wac wackelu midaingte, ‘Na Mesia.’ Inguc milu ngic-ngigac homacne kwele basifuc aiyeledaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index